Çevre Sağlığı


Çevre Korunması ve Çevresel Sürdürülebilirlik Alanında Hürriyet Projeleri

Sürdürülebilirlik; daimi olma yeteneği olarak adlandırılabilir. Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Komisyonu’ nun 1987 yılında yaptığı tanıma göre; “Gelecek kuşakların gereksimine cevap verme yeteneğini tehlikeye atmadan, insanlığın günlük ihtiyaçlarının temin edilmesi, kalkınmayı sürdürülebilir kılma yeteneğine sahip olmasıdır.”

Çevresel Sürdürülebilirlik ise ; Çevre ile kurulan ilişkinin, çevreyi mümkün olduğunca saf haliyle koruma temeline oturtulmasını sağlama süreci olarak tanımlanmaktadır.
Hürriyet Grubu olarak insanlığa olan saygımızdan, insanlığın ve doğal hayatın sağlıklı geleceği için çevreyi korumayı esas görevlerimizden biri kabul etmekteyiz.
Sürdürülebilirlik politikaları doğrultusunda Çevre Koruma ile ilgili tüm yönetmelik ve yasalara uyarak çevrenin korunması ve kaynakların doğru kullanılması doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.
Kaliteli ürünlerin güvenli ve temiz ortamlarda üretilebileceğini kabul etmekteyiz. Bundan hareketle sağlıklı bir çevreye sahip olmak ve bunu gelecek nesillere taşıyabilmek için proje ve ekipman seçiminden çevre bilinci kazanmış personele günlük imalat faaliyetlerimize kadar üretimin her aşamasında daha az sarf malzemesi ve daha az enerji tüketen, şartların el verdiği ölçüde çevreye dost üretim ekipmanları ve teknikleri benimseyen ve uygulayan bir politika güdülmektedir. 
Bu kapsamda Hürriyet bünyesinde 31.01.2011 tarihinde “Çevre Denetim Birimi “ kurulmuş üretim ve faaliyetlerimiz sonucunda ortaya çıkabilecek çevresel etkilerin azaltılması ve çalışanlarımızda çevre bilincinin arttırılmasına yönelik çalışmalarımız başlamıştır.
– 2011 yılı içinde tüm matbaalarımız ve bazı bürolarımız Çevre Denetim Yönetmelikleri’ ne ve Çevre Kanunlarına göre denetimden geçirilmiştir ve raporları üst yönetime sunulmuştur. Her yıl denetimler ve gözden geçirmeler tekrarlanacak raporlar üst yönetime sunulacaktır.
– Bu denetimler sonucunda Çevre Kanunlarına göre iyileştirmeler yapılmaktadır.
– Tüm personelimize çevre eğitimleri vererek çevre bilinçleri arttırılmaya çalışılmaktadır.
– İç denetimlerle çevre duyarlılığımızın sürekliliği için çalışmalarımız devamlı olarak kontrol edilmektedir.
– Üst yönetim tarafından denetim raporlarıyla çalışmalarımız gözden geçirmekte ve değerlendirmekte gerekli yaptırımların yapılmasını sağlayarak,  iyileştirmelerin yapılmasında sınırsız imkan vermektedir.
– Hürriyet Gurubu 2011 yılında Türkiye ilk olarak çevresel sorunlara dikkat çekebilmek ve bu sektörde çalışan firmaların ortak bir noktada buluşmasını sağlamak amacıyla 2 kez “Çevre Gazetesi” basarak dağıtımını yapmıştır.
Şirketimizde çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla yürüttüğümüz faaliyetler kısaca şu şekilde sıralanmaktadır;

1- Enerji Yönetimi

Tüm birimlerimizde elektrik ve doğal gaz gibi enerji kaynaklarının tüketimin azaltılması amacıyla, verimli ekipman kullanımı başta olmak üzere, çeşitli enerji faaliyetleri  uygulanmaktadır;

Atmosfere CO2 salınımının azaltılması yada başka bir değişle karbon ayak izimizin azaltılmasına yönelik  çeşitli çalışmalar ayrıca yapılmaktadır.

– Elektrik/Doğalgaz tüketim miktarları kontrol edilmekte ve raporlanmaktadır.

– Tesislerin tümünde 2MV altı kapasiteli ısıtma sistemleri kullanılmaktadır ve atmosfere verilen CO2 emisyonu en alt düzeydedir.

– Üretimin hiçbir aşamasında emisyon açığa çıkaran teknolojiler kullanılmamaktadır.

– Personel konuyla ilgili bilinçlendirilmektedir.

– Elektrik tüketimini azaltan ekipmanlar kullanılmaktadır.

– Üretim ve ofis katları ısınması optimum düzeylerde tutulmaktadır.

– Verimli ampuller kullanılmaktadır.

– Tesislerin gece ışıklandırma süreleri azaltılmaktadır.

– Bazı hatlarda süzme sayaçlar kullanarak tüketim takibi yapılmakta ve raporlanmaktadır.

– Kullanılmayan elektrikli aletler mesai bitiminde kapatılması ve stant by konumda bulundurulmaması için personel bilgilendirilmektedir.

– Tesislerimizin duvar ve çatı yalıtımları devamlı olarak gözden geçirilmektedir.

2- Çevre İzin ve Lisansları

​Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Antalya Basım Merkezi ( DPC Antalya )

“Çevre Kanunuca Alınması Gereken İzin ve Lisanlar Yönetmeliği” kapsamında alıcı ortam deşarjı EK2 kapsamına giren tesis “Çevre Denetim Yönetmeliği” ne göre gerekli tüm şartlarlı sağlayarak 06.07.2011 tarihinde İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ nden 5 yıl geçerli olan “Çevre İzni “ ni alınmıştır. Bu izin Türkiye genelinde basın sektöründe bir matbaanın aldığı ilk Çevre İzni’ dir. Bu kapsamda DPC Antalya Çevre Denetim Yönetmeliği hükümlerine göre   sözleşmeli Çevre Denetim firması  tarafından her ay denetlenmekte ve denetimler tutanakla kaydedilmektedir.

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Trabzon Basım Merkezi ( DPC Trabzon )

“Çevre Kanunuca Alınması Gereken İzin ve Lisanlar Yönetmeliği” kapsamında alıcı ortam deşarjı EK2 kapsamına giren tesis “Çevre Denetim Yönetmeliği” ne göre gerekli tüm şartlarlı sağlayarak 05.07.2012 tarihinde İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ nden 5 yıl geçerli olan “Çevre İzni “ ni alınmış​tır. Bu kapsamda DPC Trabzon Çevre Denetim Yönetmeliği hükümlerine göre   sözleşmeli Çevre Denetim firması  tarafından her ay denetlenmekte ve denetimler tutanakla kaydedilmektedir

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. İstanbul Basım Merkezi ( DPC İstanbul )

İSKİ desarj kalite kontrol yönetmeli gereğince yenilenmesi gereken  DKKR ruhsatı için 2011 yılında çalışmalara başlanmıştır. Hürriyet grubunun çevre korumaya verdiği önem ve çevresel sürdürülebilir alanındaki çalışmaları politikasında İstanbul tesisindeki mevcut biyolojik arıtma tesisi revizyona sokulmuş, arıtma tesisi evsel suları arıtma sisteminden ayrılmış, 55,000 EURO + inşaat maliyetleri  karşılığında kimyasal arıtma tesisi ve biyolojik arıtma tesisi yapılmış ve 2011 yılı sonunda hizmete alınmıştır.  Tesis atık sularının SKKY Tablo 25 kriterlerine göre  arıtılması başarılı şekilde gerçekleştirilmiş ve süreklilik sağlanmıştır. Tesis İSKİ’ den DKKR alma aşamasındadır. Bu DKKR İSKİ tarafından süresiz olarak verilmektedir.

3- Su Kullanımı Yönetimi

Çevresel sürdürülebilirlik faaliyetlerimiz kapsamında, suyu verimli kullanabilmek için; talimatlar, uyarıcı stikerlar, üretim ve ofis katlarında günlük su tüketim raporları tutarak su tüketimini takip ediyoruz.

– Spreyli musluklar 

– Ekonomik olarak uygun bölgelerde kuyu suyu kullanımı

– Sızıntıların takibi ve anında bakım onarım hizmetleri 

– Arıtılmış suların bahçe sulamada kullanılması 

– Evsel kullanımlarda taşıma su kullanımı

– Üretimde kullanılan suyun asgari düzeyde kullanımının sağlanması, günlük olarak raporlanması

4- Çevre Kirliliği Önleme

– Ofis katlarında kağıt geri dönüşüm kutuları

– Ofis ve üretim bölgelerinde kağıt, cam,plastik ,kompozit ve atık pil toplama üniteleri

– Kontamine malzeme doplama üniteleri

– HP toner ve kartuş toplama kapları 

– Ambalaj atığı toplama konteynırları

5- Atık Yönetimi ve Bertaraf ve Geri Dönüşüm

Faaliyetlerimiz sonucu ortaya çıkan atıklarımız 3 yıllık atık yönetim planlarında belirlenmiş ve İl Valilikleri tarafından onaylanmıştır. Yine bölgelerde Valilik onaylı geçici tehlikeli atık depoları oluşturulmuştur. Bundan amaç atıkların depolanması, nakliye maliyetlerinin düşürülmesi yanında atmosfere verilen CO2 salınımı azaltmak dolayısıyla karbon ayak izimizi düşürmektir.

Geçici depolarda toplanan atıklarımız İl Çevre ve Şehircilik Bakanlığından lisans almış yetkili bertaraf yada geri dönüşümcü firmalara değerlendirilmek üzere gönderilmekte kayıtları tutulmaktadır.

Baskı Tesislerinde Çevre Sağlığı ve Çevre Koruması

Kâğıt Kullanımı

Hürriyet tesislerinde genel kâğıt tüketiminin %28’lik bir kısmını kısmen geri dönüşüm yöntemiyle (recycled) üretilmiş kâğıtlar oluşturmaktadır. 2014 yılında yaklaşık olarak 16 bin ton geri dönüşüm yöntemiyle üretilmiş gazete kağıdı kullanılmıştır.

Biyolojik Arıtma

Hürriyet Gazetesi Tesisleri’nde üretim sürecinde oluşan evsel atıksular özel atık su tesisatıyla toplanmaktadır. Bu tarz atık sular, fiziksel arıtmadan (kaba ızgaralar, yağ tutucu ve kum tutucu) geçirildikten sonra biyolojik olarak arıtılmaktadır.

Biyolojik arıtma işleminden geçen atık sular, resmi kurumlarca belirtilen standartlara uygun olarak yine bu kurumlarca onaylanmış deşarj noktalarından uygun ortamlara (klor ile dezenfekte edilerek) deşarj edilmektedir.

Arıtma tesislerinin işletmesi Şirket bünyesindeki ilgili birimler tarafından yapılmaktadır. Ayrıca, resmi kurumlar düzenli olarak su örnekleri alarak arıtma sürecini kontrol etmektedir.

Arıtmalardan çıkan arıtma çamurları Çevre Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan  standartlara uygun olarak yapılan tehlikeli atık depolarında bekletilmekte ve imha edilmek üzere lisanslı firmalara bedel ödenerek teslim edilmektedir.

Kimyasal Arıtma

İski talebi neticesinde İstanbul baskı tesislerine entegre kimyasal ve biyolojik arıtma tesisi kurulmuştur. Evsel atık sular arıtılmadan İSKİ kanalına deşarj edilmekte endüstriyel karışık atık sular bu entegre sistemde arıtılarak deşarj kriterlerine getirilmekte ve İSKİ kanalizasyonuna verilmektedir.

Atık Kâğıt

Üretim sonucu çıkan kağıt atıklar, toplama alanlarında biriktirilmekte ve geri dönüşüm amaçlı olarak Atık Toplama Lisanslı firmalara yapılan sözleşme kapsamında verilmektedir. (2011 yılı içinde hurda firmalarına Çevre Bakanlığı tarafından lisans zorunluluğu getirilmiştir.)

Piller ve Akumülatörler

Kullanımdan çıkan piller TAPS şirketinin PE toplama kaplarında toplanmakta ve ilgili şirkete bertaraf amaçlı olarak gönderilmektedir. Üretimden çıkan akuler sızdırmaz beton zeminlerde stoklanmakta lisanlı kuruluşlara geri dönüşüm amacıyla gönderilmektedir.

Film Banyo Suları.

Bazı işletmelerimizde hala kullanılmakta olan konvansiyonel sistem film banyo ekipmanlarında toplanan sabitleyici solüsyonlar kaynağında ayrıca kapalı sistemde toplanmaktadır. Bu sular gümüş geri kazanımı yapılması amaçlı lisanslı kuruluşlara verilmektedir.

Atık Alüminyum Kalıp

Baskıda kullanılan alüminyum kalıplar üretim sonrasında temizleme bezleri ile temizlendikten sonra atık toplama alanlarında biriktirilmekte ve geri dönüşüm amaçlı Çevre Bakanlı tarafından lisans almış olan toplama / ayırma firmalarına teslim edilmektedir.

Atık Kimyasallar 

Baskıda kullanılan hazne suyu ve solventler kaynağında ayrıca toplanmaktadır. Bu sıvılar plastik atık bidonlarında toplanarak  Çevre Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu standartlara uygun olarak yapılan tehlikeli atık depolarında bekletilmekte ve imha edilmek üzere lisanslı firmalara bedel ödenerek gönderilmektedir.

Arıtma Çamurları

Biyolojik arıtma tesisleri çıktısı olan arıtma çamurları evsel arıtma yapılmasına rağmen tehlikeli arıtma çamuru olarak kabul edilmiştir ve  lisanslı bertarafçı kuruluşlarda bertarafa gönderilmektedir.

Atık Plastik Bidon ve Metal Varil

Üretimde kullanılan hazne suyu, solvent, yağ gibi kimyasal madde bidon ve varilleri (kontamine atıklar) atık toplama mahallerinde biriktirilmekte ve lisanslı firmalara geri dönüşüm amaçlı verilmektedir.

Atık Madeni Yağ

Makinelerde kullanım süresi dolan madeni yağlar kaynağında ayrıca toplanmakta, Çevre Bakanlığı tarafından kabul gören laboratuvarlarda  kategori analizleri ile kategorisi belirlendikten sonra geri dönüşüm amacıyla  lisanslı firmalara gönderilmektedir.

Elektronik Hurdalar 

Hurdaya çıkmış PC ve ekranlar, entegreler, yarı iletkenler, telefon, faks, fotokopi, DVD, VRC, baskılı devre algılıyıcıları, kablolar, tıbbi cihazlar, yazıcılar gibi ürünler, Çevre Bakanlığı’ndan lisanslı geri dönüşüm firmalarına geri dönüşüm amaçlı olarak gönderilmektedir.

Floresan ve Civa Buharlı Ampül Hurdaları 

Hurdaya çıkmış Floresan ve Civa Buharlı Ampüller Çevre Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu standartlara uygun olarak yapılan tehlikeli atık depolarında bekletilmekte, daha sonra lisanslı geri dönüşüm firmalarına bertaraf edilmek üzere gönderilmektedir.

Printer Kartuş ve Tonerleri

Kartuş ve tonerler dünya genelinde geri dönüşüm sistemi kuran HP firması geri dönüşüm sistemindedir. Bu anlamda şirket genelinde kullanılan toner ve kartuşların HP ürünleri olmasına özen gösterilmekte ve atık olarak çıkan toner ve kartuşlar HP firmasına geri dönüşüm amaçlı gönderilmektedir. Diğer marka kartuş ve tonerlerin kullanımı şirket bünyesinde azaltılmaya çalışılmakta, bunlara ait çıkan atıklarda lisanslı geri dönüşüm firmalarına ayrıca gönderilmektedir.

Gaz Emisyonu

Gazete baskı makineleri, elektrikle çalışmakta olup üretim sırasında atmosfere gaz emisyonu salmamaktadır. Matbalar ve ofislerimizdeki ısıtma sistemleri 2 MV altı kapasitede tutulduklarından dolayı SKHKKY kapsamında emisyon izninden muaf olup CO2 salınımı en az düzeydedir.

Çevre Temizliği

Tesislerin çevre temizliği, ilgili firmalar tarafından her gün düzenli olarak yapılmaktadır. Ayrıca üretim tesislerinde, Toprak Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği gereğince toprak kirlenmesi yönündeki önleyici faaliyetler ve uyarılar, Şirket bünyesindeki, Çevre Denetim Birimi tarafından yapılmaktadır. 

Yeşil Alanların Bakımı ve Ağaç Dikimi

Tüm tesislerde yeşil alan olarak ayrılan bölgelerin bahçe düzenlemesi ve bakımları, uzman firmalarca düzenli olarak yapılmaktadır.

İdari Binalarda Çevre Sağlığı ve Çevre Koruması

Şirket merkezinden çıkan endüstriyel nitelikli atık sular, düzenli olarak bir atık su arıtma firmasına teslim edilmektedir. Ayrıca, idari binalarda, jeneratör atık yağları biriktirilmekte, analizleri yapılmakta ve lisanslı geri dönüşüm firmalarına teslim edilmektedir.


Şirket merkezindeki soğutma grupları dört yıl önce yenilenerek yeni nesil soğutma cihazlarında kullanılan çevre dostu bir soğutucu gaz olan R 134 a gazıyla teçhiz edilmiştir. Yeni alınan tüm soğutucu ve soğutuculu cihazların çevre dostu soğutucu gaz içermesine özellikle dikkat edilmektedir. Soğutucu gazların ithali, kullanılması ve son tüketiciye ulaşması, Çevre Bakanlığı Yönetmelikleri’ne uygun biçimde gerçekleşmektedir. Hürriyet Gazetesi binasında bulunan soğutma gruplarının bakımları sözleşmelere bağlı yetkili servislerde periyodik olarak yaptırılmaktadır. 

Şirket’in bina yangın söndürme sistemindeki yangın söndürücü balon tüpleri iptal edilmiş, yerine FM 200 gazı içeren çevre ve insan sağlığına karşı daha uyumlu ve AB standartlarına uygun bir sistem kurulmuştur. Şirket bünyesindeki binalarda bulunan yangın tüplerinin kaçak kontrolleri, altı aylık periyotlar ile yetkili servislere sözleşmeli olarak yaptırılmaktadır. 

Çevrenin korunması için tesisin çalışmaya veya faaliyetin başlamasından sona erdirilmesine kadar olan süreçte çevre kirliliğine neden olan ve/veya neden olabilecek ve Çevre Kanununa göre yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca denetime tâbi kurum faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendirmek amacıyla 01.01.2015 tarihi itibariyle Çevre Norm Danışmanlık firması ile yapılan sözleşme gereği, Hürriyet Grubu bünyesinde Çevre Denetim Koordinatörlüğü  görevine getirilmiştir.. 

Çevreye verilen zararlardan dolayı Şirket aleyhine açılan dava yoktur.