Azınlık Hakları ve İmtiyazlı Paylar

OY HAKKI VE AZINLIK HAKLARI

Şirket’te oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılmakta; her pay sahibine, oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanmaktadır.

Şirket’te imtiyazlı pay ve grup ayrımı bulunmamaktadır.

Şirket’te her payın bir oy hakkı bulunmaktadır. Şirket’te oy hakkının iktisap tarihinden itibaren belirli bir süre sonra kullanılmasını öngörecek şekilde bir düzenleme bulunmamaktadır.

Şirketimizde oy hakkının iktisap tarihinden itibaren belirli bir süre sonra kullanılmasını öngörecek şekilde bir düzenleme bulunmamaktadır.

Esas Sözleşme’de pay sahibi olmayan kişinin temsilci olarak vekaleten oy kullanmasını engelleyen hüküm bulunmamaktadır.

Şirket Esas Sözleşmemize göre; bir payın intifa hakkı ile tasarruf hakkı farklı kimselere ait bulunduğu takdirde, bunlar aralarında anlaşarak kendilerini uygun gördükleri şekilde temsil ettirebilirler. Anlaşamazlarsa Genel Kurul toplantılarına katılmak ve oy vermek hakkını ‘intifa hakkı sahibi’ kullanır.

Şirketin pay sahipleri arasında, karşılıklı iştirak ilişkisi içinde olan şirketler bulunmadığından, Genel Kurul’da bu yönde oy kullanılmamıştır.

Azınlık hakları sermayenin yirmide birine (%5) sahip olan pay sahiplerine tanınmıştır.

Şirket’te azınlık haklarının kullanımına azami özen gösterilmektedir. 2020 yılında Şirket’e bu konuda ulaşan eleştiri ve şikayet olmamıştır.

Esas Sözleşmemizde “birikimli oy” kullanma yöntemine yer verilmemektedir. Bu yöntemin avantaj ve dezavantajları ilgili mevzuattaki gelişmeler çerçevesinde değerlendirilmektedir.