/*LightBox*/ /*LightBox*/
 
 
 
 
 

Annual Reports 2012

 
 

Annual Reports 2010

 

Annual Reports 2009

 
 

Annual Reports 2007

 

Annual Reports 2006

 

Annual Reports 2005

HURGZ 0,69 0 DOHOL 0,71 0 DGZTE 2,84 0 ALTIN 145,225 -0,02 EURO 3,9092 0,05 DOLAR 3,6181 0,01